Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG)

Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG)

Η οικονομική κρίση και η ανοδική πορεία της τιμής της βενζίνης λόγο του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνδιασμό με την αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία που δείχνουν οι Έλληνες, έχει οδηγήσει αρκετούς οδηγούς στην μετατροπή των οχημάτων τους σε υγραεριοκίνητα.

Με τον όρο υγραέριο (Liquified Petroleum Gas – Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου) αναφερόμαστε στο μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως καυσαέριο, ως ψυκτικό μέσο στα ψυγεία και καταψύκτες, καθώς και ως καύσιμο για τους κινητήρες. Πρόκειται για ένα καύσιμο που συνδυάζει υψηλή απόδοση και καθαρότητα σε ρύπους.

Πρόκειται για το τρίτο πιο δημοφιλές καύσιμο αυτοκινήτων στον κόσμο, με περίπου δεκαεπτά (17) εκατομμύρια επιβατικά παγκοσμίως να κινούνται με αυτό.

Μετά τη τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημα σας, οφείλετε να νομιμοποιήσετε την εγκατάστασή του, μέσω μιας διαδικασίας που διενεργείται αποκλειστικά στα ΚΤΕΟ.

Αναλυτικότερα, το χρονικό περιθώριο που έχετε για να δηλώσετε την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης ανέρχεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση είναι τα εξής:

  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της μετασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνίτη αερίων καυσίμων πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος. 
  • Βεβαίωση του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και του εξαεριωτή/ υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα).
  • Έγγραφο του κατασκευαστή που συνοδεύει την δεξαμενή κατά την πώλησή της (βεβαίωση ή πιστοποιητικό, ή άλλης μορφής έγγραφο). Στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής δεν χορηγεί το ανωτέρω συνοδευτικό έγγραφο τότε ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του κατασκευαστή της εν λόγω δεξαμενής στη χώρα μας, χορηγεί βεβαίωση.
  • Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης όπως απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, κ.λπ. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα και υλικά είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα αναγράφεται τουλάχιστον ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή ο αριθμός πλαισίου για ανάριθμο όχημα. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο εκδότης του παραστατικού πώλησης της δεξαμενής προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος, δεν ταυτίζεται με τον διενεργήσαντα την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου, τότε ο εκδότης του παραστατικού συντάσσει υπεύθυνη δήλωση για το ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή που αντιστοιχεί στο παραστατικό πώλησης είναι καινούργια και αμεταχείριστη και έχει κατασκευαστεί και εγκριθεί βάσει του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ.

Ακόμη, οφείλετε να προσκομίσετε:

  • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας
  • Ένα νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη του οχήματος (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
  • Δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ

Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, χορηγείται πρακτικό έγκρισης της διασκευής το οποίο εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

Το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας προσθέτοντας ως χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το υγραέριο (LPG).

Τέλος, ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραλαμβάνει την νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο