Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης

Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Ο παρόν οδηγός ενημερώνεται συνεχώς με τις όποιες αλλαγές / επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Αρχικά, ας δούμε ποια είναι τα διαθέσιμα διπλώματα οδήγησης στην χώρα μας, καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Τα διπλώματα οδήγησης που μπορεί κανείς να συναντήσει στην Ελλάδα ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Πράσινο / σιελ βιβλιαράκι: Πρόκειται για το πιο παλιό έντυπο που κυκλοφορεί
  2. Ροζ τρίπτυχο: Νεότερη χρονολογικά από το πράσινο / σιελ βιβλιαράκι
  3. Πλαστική κάρτα: Αφορά στο νέο πανευρωπαϊκό πρότυπο και τη μορφή που θα εκδίδονται σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι δύο πρώτες μορφές διπλωμάτων θα ισχύουν έως τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και έως το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του οδηγού, εν αντιθέσει με την πλαστική κάρτα που έχει διάρκεια ζωής δεκαπέντε (15) χρόνια από την έκδοσή του.

Πρέπει να αναφερθεί πως όλα τα προαναφερθέντα διπλώματα ενδέχεται να λήγουν νωρίτερα αν συντρέχουν «τρίτοι» λόγοι (π.χ. θέματα υγείας ή επαγγελματικά διπλώματα).

Αν λοιπόν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του διπλώματός σας θα πρέπει να προβείτε σε ανανέωση διπλώματος οδήγησης, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία πολύ απλή διαδικασία.

Η εν λόγω διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας ή σε ένα κατάστημα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης είναι τα παρακάτω:

Δίπλωμα Οδήγησης
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο διπλώματος οδήγησης ή και το ίδιο το δίπλωμα.
Επαγγελματική Ικανότητα
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (εφόσον απαιτείται).
Αστυνομική Ταυτότητα
Δεκτά γίνονται και άλλα αντίστοιχα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπως διαβατήριο ή άδεια διαμονής.
Πληρωμή Παραβόλων
Σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ο.Υ. ή από την ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο.
Πιστοποιητικά Υγείας
Εξετάσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο που διατηρούν νόμιμο ιατρείο στην Ελλάδα.
Δίπλωμα Οδήγησης
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο διπλώματος οδήγησης ή και το ίδιο το δίπλωμα.
Επαγγελματική Ικανότητα
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (εφόσον απαιτείται).
Αστυνομική Ταυτότητα
Δεκτά γίνονται και άλλα αντίστοιχα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπως διαβατήριο ή άδεια διαμονής.
Πληρωμή Παραβόλων
Σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ο.Υ. ή από την ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο.
Πιστοποιητικά Υγείας
Εξετάσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο που διατηρούν νόμιμο ιατρείο στην Ελλάδα.

Ποια παράβολα απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης;

Για να ολοκληρώσετε την ανανέωση διπλώματος οδήγησης θα πρέπει να έχετε εξοφλήσει τα παρακάτω παράβολα:

  1. e-Παράβολο αξίας τριάντα (30) ευρώ για την εκτύπωση του νέου σας διπλώματος, με κωδικό γρήγορης αναζήτησης «28»
  2. e-Παράβολο αξίας δεκαοχτώ (18) ευρώ για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, με κωδικό γρήγορης αναζήτησης «65»
  3. e-Παράβολο αξίας εξήντα (60) ευρώ για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης, με κωδικό γρήγορης αναζήτησης «20»

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό γρήγορης αναζήτησης «39» και να εξοφλήσετε το Ενιαίο – Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο, με κόστος εκατόν οκτώ (108) ευρώ.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους ιατρούς

Με την υπ. αριθ. Δ30/Α3/351841/2021 (Β’ 5703) ΚΥΑ καταργήθηκε η υποενότητα 1.4 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), δεν απαιτείται πλέον οι ιδιώτες ιατροί να συμβληθούν με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να διενεργούν τις ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Η ανωτέρω τροποποίηση συμπαρασύρει και καταργεί την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017 (Β’ 4587) ΥΑ περί διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου κατατίθεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να επιλέγει οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό, των ειδικοτήτων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017, που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν είστε Έλληνας υπήκοος;


Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπήκοους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

Επίσης απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. 

Ένα από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπήκοους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 

Κλείνοντας τον αναλυτικό οδηγό για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης, η Ι.ΚΤΕΟ Πατρωνάκης σας παρουσιάζει μερικές σημαντικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα διπλώματα οδήγησης και τι αυτά προσφέρουν.

Η νέα άδεια οδήγησης είναι μία πλαστική κάρτα με πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας. Τα μέτρα που έχουν ενσωματωθεί καθιστούν την πλαστογράφησή του πρακτικά αδύνατη. Στην πίσω όψη του φέρει δε ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό, που χρησιμοποιείται από τις αρχές σε περίπτωση κλοπής.

Το νέο δίπλωμα είναι αναγνωρίσιμο σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξίδι στο εξωτερικό, την ενοικίαση αυτοκινήτου κ.ά. Στο εξωτερικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως το 2033 και το ροζ τρίπτυχο δίπλωμα, κάτι που ενδέχεται όμως να σας δημιουργήσει δυσκολίες, μιας και δεν αναγράφει τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες.

Το νέο δίπλωμα ισχύει για χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. 

Ομοίως, ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 του χρόνια. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και έπειτα, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς της ανανέωσης τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια και εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι υγείας που μπορεί να μειώνουν ή να απαγορεύουν την ανανέωση του διπλώματος.

Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου εφόσον επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ μόνο η Κατηγορία Β υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει χορηγηθεί πριν τις 19/1/2013.

Downloads

Όλα τα συνοδευτικά αρχεία του άρθρου:

Αίτηση για την Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης

Σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης.

Αρχείο PDF
Περισσότερα
This is an img371
Μετάβαση στο περιεχόμενο